Sunday, August 14, 2011

President Obama To Arrive in Minneapolis, Monday


Obamas bus tour takes him through Minneapolis on his way to Iowa.

No comments: